Privacyverklaring


 

Preambule

Met de volgende privacyverklaring willen wij u informeren welke persoonsgegevens (hierna ook afgekort als "gegevens") wij verwerken voor welke doeleinden en in welke omvang. De privacyverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van het verlenen van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online diensten").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Laatste update: 15 september 2021

 

Inhoudsopgave

 • Preambule
 • Controller
 • Overzicht van de verwerkingsactiviteiten
 • Contactinformatie van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Rechtsgrondslagen voor de verwerking
 • Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid
 • Overdracht van persoonsgegevens
 • Gegevensverwerking in derde landen
 • Wissen van gegevens
 • Gebruik van cookies
 • Verlening van online diensten en webhosting
 • Registratie, aanmelding en gebruikersaccount
 • Clouddiensten
 • Nieuwsbrief en elektronische communicatie
 • Webanalyse, -monitoring en -optimalisering
 • Online marketing
 • Profielen in sociale netwerken (sociale media)
 • Plugins en ingebedde functies en inhoud
 • Wijzigingen en updates van de privacyverklaring
 • Rechten van de betrokkenen
 • Terminologie en definities

 

Controller

Mazda Motor Nederland
Afdeling Legal
Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nederland
Telefoon: +31 (0)182 685 000
E-mail: netherlands@mazda-press.com
Website: www.mazda-press.com/nl/privacyverklaring/

 

 
Functionaris voor gegevensbescherming

Mazda Motor Nederland
Data Protection Officer – Legal2Pratice
Postbus 648 | 6800 AP Arnhem
Telefoon: +31(0)26-848 3118 | M: +31(0)6-5264 8416
E-mail: fg@legal2practice.nl
Website: www.legal2practice.nl

 

Overzicht van de verwerkingsactiviteiten

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en de betrokken betrokkenen.

Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie (Facebook) ("Contactinformatie" zijn gegevens die betrokkenen (duidelijk) identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, die kunnen worden doorgegeven aan Facebook, bijvoorbeeld via Facebook-pixels of -uploads voor matchingdoeleinden om Custom Audiences te vormen; na de matching om doelgroepen te creëren, wordt de contactinformatie verwijderd).
 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

Categorieën van betrokkenen

 • Werknemers (b.v. werknemers, sollicitanten).
 • Potentiële klanten.
 • Communicatiepartner (ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking

 • Verlening van onze onlinediensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Conversietracking (meting van de doeltreffendheid van marketingactiviteiten).
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Direct marketing (bv. per e-mail of per post).
 • Feedback (bv. verzamelen van feedback via onlineformulier).
 • Marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Web Analytics (b.v. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Verlening van contractuele diensten en klantenondersteuning.
 • Beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Custom Audiences (selectie van relevante doelgroepen voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslag van de AVG waarop wij de verwerking van persoonsgegevens baseren. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de AVG de nationale gegevensbeschermingsbepalingen van uw of ons woon- of verblijfsland van toepassing kunnen zijn. Indien daarnaast in individuele gevallen specifiekere rechtsgrondslagen van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6, lid 1, onder b), AVG) - Uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.
 • Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die bescherming van de persoonsgegevens vereisen.

Nederlandse relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals AVG - UAVG: Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Nederland nationale voorschriften van toepassing op gegevensbescherming. Daartoe behoort met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De AVG is rechtstreeks van toepassing in Nederland. Daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes bij de uitvoering van de AVG, zijn deze ingevuld in de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

 

Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een aan het risico aangepast veiligheidsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de transmissie, de beveiliging en de scheiding van de gegevens. Daarnaast hebben wij procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden geëerbiedigd, dat gegevens worden gewist en dat wij voorbereid zijn om snel te reageren op bedreigingen met betrekking tot gegevens. Voorts houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en dienstverleners rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van privacy by design en privacy by default.

SSL-versleuteling (https): Om uw gegevens die via onze online diensten worden verzonden zo goed mogelijk te beschermen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

 

Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens aan andere plaatsen, ondernemingen of personen worden doorgegeven of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners behoren die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn ingebed. In een dergelijk geval zullen de wettelijke voorschriften worden nageleefd en zullen met name overeenkomstige contracten of overeenkomsten, die de bescherming van uw gegevens dienen, worden gesloten met de ontvangers van uw gegevens.

Doorgifte van gegevens binnen de groep van ondernemingen: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere ondernemingen binnen onze groep van ondernemingen of hen anderszins toegang verlenen tot deze gegevens. Voor zover deze doorgifte geschiedt voor administratieve doeleinden, is de doorgifte van de gegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde zakelijke en economische belangen of anderszins, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of indien de toestemming van de betrokkenen of anderszins een wettelijke toestemming aanwezig is.

Gegevensoverdracht binnen de organisatie: Wij kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan of anderszins toegang verlenen tot andere locaties binnen onze organisatie. Voor zover deze openbaarmaking geschiedt voor administratieve doeleinden, is de openbaarmaking van de gegevens gebaseerd op onze gerechtvaardigde zakelijke en economische belangen of anderszins, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of indien de toestemming van de betrokkenen of anderszins een wettelijke toestemming aanwezig is.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of een door contract of wet voorgeschreven doorgifte verwerken of laten wij de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, op basis van bijzondere garanties, zoals een contractuele verplichting door middel van zogeheten standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie of indien certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming de verwerking rechtvaardigen (Artikel 44 tot en met 49 AVG, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

 

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen gewist zodra de verwerking ervan wordt herroepen of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bv. indien het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of zij voor het doel niet vereist zijn).

In het kader van onze informatie over gegevensverwerking kunnen wij gebruikers nadere informatie verstrekken over het wissen en bewaren van gegevens die specifiek is voor de desbetreffende verwerking.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt om informatie over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek aan een onlinedienst op te slaan. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelmandje of de locatie waar een video werd bekeken, omvatten. De term "cookies" omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bv. als gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatiemiddelen, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

De volgende soorten en functies van cookies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlinedienst heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook na het sluiten van de browser. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden gebruikt, kunnen in zo'n cookie worden opgeslagen.
 • First-Party-Cookies: First-Party-Cookies worden door onszelf ingesteld.
 • Cookies van derden: Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële) cookies: Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinputs op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistieken, marketing en personalisatie cookies: Cookies worden in het algemeen ook gebruikt om het bereik van een website te meten en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op individuele websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenstemt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Indien wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren in ons privacybeleid of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Informatie over rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, is afhankelijk van de vraag of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Zo niet, dan worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij een zakelijke exploitatie van onze online dienst en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Bewaartermijn: Tenzij wij u expliciete informatie verstrekken over de bewaartermijn van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), gaat u ervan uit dat de bewaartermijn kan oplopen tot twee jaar.

Algemene informatie over het intrekken van toestemming en bezwaar (Opt-Out): Ongeacht of de verwerking is gebaseerd op toestemming of op wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookie-technologieën of om de toestemming in te trekken (samen "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (waardoor ook de functionaliteit van onze onlinediensten kan worden beperkt). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de websites https://www.aboutads.info/choices/ en https://www.youronlinechoices.com. Bovendien kunt u meer informatie over bezwaren krijgen in het kader van de informatie over de gebruikte dienstverleners en cookies.

Verwerking van Cookiegegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een cookiebeheeroplossing waarin de toestemming van de gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de cookiebeheeroplossing genoemde procedures en aanbieders, door de gebruikers kan worden verkregen, beheerd en herroepen. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen zodat deze niet opnieuw hoeft te worden opgevraagd en de toestemming kan worden bewezen in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan server-sided en/of in een cookie (een zogenaamde opt-out-cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) plaatsvinden om de toestemming aan een gebruiker of en/of zijn/haar apparaat te kunnen toewijzen.Onder voorbehoud van de individuele gegevens van de aanbieders van de cookie-beheerdiensten, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. In dit geval wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie gevormd en opgeslagen met de datum/tijd van de toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), alsmede de browser, het systeem en het gebruikte eindapparaat.

Cookie-instellingen/opt-out:

 

Cookie-instellingen

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 

Verlening van onlinediensten en webhosting

Om onze online diensten veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wier servers (of servers die zij beheren) toegang kan worden verkregen tot de online diensten. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van diensten op het gebied van beveiliging en technisch onderhoud.

De gegevens die in het kader van de levering van de hostingdiensten worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van onze onlinediensten omvatten die in de loop van het gebruik en de communicatie wordt verzameld. Daartoe behoort regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van de onlinediensten aan browsers te kunnen leveren, en alle gegevens die binnen onze onlinediensten of vanaf websites worden ingevoerd.

E-mail verzenden en hosten: De door ons gebruikte webhostingdiensten omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals andere informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. Bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor SPAM-detectiedoeleinden. Wij wijzen erop dat e-mails op het internet in de regel niet gecodeerd worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport gecodeerd, maar niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen (tenzij een zogenaamde end-to-endencryptiemethode wordt gebruikt). Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wij, wijzelf of onze webhostingprovider, verzamelen gegevens op basis van elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). Serverlogbestanden kunnen het adres en de naam bevatten van de webpagina's en bestanden waartoe toegang is verkregen, de datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolumes, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de aanvragende provider.

De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van onrechtmatige aanvallen, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en om de stabiliteit en een optimale belastingsverdeling van de servers te waarborgen.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het verlenen van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Mazda Motor Logistics Europe NV: Diensten op het gebied van de levering van informatietechnologie-infrastructuur en aanverwante diensten (bv. opslagruimte en/of computercapaciteit); Dienstverlener: Mazda Motor Logistics Europe NV, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, BELGIË; Website: https://www.mazda.eu/en/; Privacybeleid: https://www.mazda.eu/en/privacy-statement/.

 

Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

In sommige nationale portaalsites kunnen gebruikers een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld en verwerkt met het oog op het verstrekken van de gebruikersaccount op basis van de contractuele nakoming van verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten met name de login-informatie (naam, wachtwoord en een e-mailadres).

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken na te komen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen.

Registratie met pseudoniemen: Gebruikers mogen pseudoniemen gebruiken als gebruikersnamen in plaats van echte namen.

Verwijdering van gegevens na beëindiging: Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van eventuele wettelijke toestemming, verplichting of toestemming van de gebruikers.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens veilig te stellen voor het einde van het gebruik in geval van beëindiging. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning, Beveiligingsmaatregelen, Beheren en beantwoorden van verzoeken om inlichtingen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6, lid 1, onder b), AVG), Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

 

Clouddiensten

Wij maken gebruik van op internet toegankelijke softwarediensten (zogenaamde "cloud services", ook wel "Software as a Service" genoemd) die op de servers van de providers worden aangeboden voor de volgende doeleinden: opslag en administratie van documenten, agendabeheer, levering van e-mail, spreadsheets en presentaties, uitwisseling van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of publicatie van websites, formulieren of andere inhoud en informatie, alsmede chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de aanbieder, voor zover deze gegevens deel uitmaken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van betrokkenen, gegevens over processen, contracten, andere procedures en de inhoud daarvan omvatten. Cloud service providers verwerken ook gebruiksgegevens en metadata die zij gebruiken voor beveiliging en serviceoptimalisatie.

Indien wij gebruik maken van cloud-diensten om documenten en inhoud aan andere gebruikers te verstrekken of openbaar toegankelijke websites, formulieren, enz. te beheren, kunnen aanbieders cookies opslaan op de apparaten van gebruikers voor webanalyse of om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. in het geval van mediabesturing).

Informatie over rechtsgrondslag - Indien wij toestemming vragen voor het gebruik van clouddiensten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Verder kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van clouddiensten in dit kader is overeengekomen. Zo niet, dan worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte en veilige administratieve en samenwerkingsprocessen).

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, Medewerkers (bijv. Werknemers, sollicitanten), Potentiële klanten, Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), AVG), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6, lid 1, onder b), AVG), Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 

Nieuwsbrief en elektronische communicatie

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna te noemen "nieuwsbrieven") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u te abonneren op onze nieuwsbrieven is het in het algemeen voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Wij kunnen u echter vragen een naam op te geven om u persoonlijk te contacteren in de nieuwsbrief of om verdere informatie te verstrekken indien dit nodig is voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt in het algemeen plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich kan registreren met externe e-mailadressen.

De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Daartoe worden ook de aanmeldings- en bevestigingstijden en het IP-adres opgeslagen. Ook de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen op basis van onze gerechtvaardigde belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen om bewijs van voorafgaande toestemming te leveren. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In het geval van een verplichting tot permanente inachtneming van een bezwaar, behouden wij ons het recht voor het e-mailadres uitsluitend voor dit doel in een blokkadelijst op te slaan.

Informatie over rechtsgrondslagen: De verzending van de nieuwsbrief is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze gerechtvaardigde belangen in direct marketing. Voor zover wij voor het verzenden van e-mails een beroep doen op een dienstverlener, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen. De registratieprocedure wordt vastgelegd op basis van onze gerechtvaardigde belangen om aan te tonen dat deze in overeenstemming met de wet is verlopen.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

Meting van openingspercentages en klikpercentages: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, indien wij een mailingdienstverlener gebruiken, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraagpunten (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Deze analyse omvat ook het vaststellen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief en in hun profielen opgeslagen totdat de profielen worden gewist. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

De meting van de openings- en klikfrequenties, alsmede de opslag van de meetresultaten in de profielen van de gebruikers en de verdere verwerking ervan, zijn gebaseerd op de toestemming van de gebruikers.

Een afzonderlijk bezwaar tegen de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd of moet er bezwaar tegen worden aangetekend. In dit geval worden de opgeslagen profielgegevens gewist.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (ontvangers van e-mails, brieven, enz.), Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post), Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), Conversion tracking (Meting van de effectiviteit van marketingactiviteiten), Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), AVG), Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG).
 • Opt-Out: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt anders gebruik maken van een van de bovengenoemde contactmogelijkheden, bij voorkeur e-mail.

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 

Webanalyse, -monitoring en -optimalisering

Webanalyse wordt gebruikt om het bezoekersverkeer op onze website te evalueren en kan het gedrag, interesses of demografische informatie van gebruikers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van webanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip onze onlinediensten of de functies of inhoud daarvan het vaakst worden gebruikt of herhaaldelijk worden opgevraagd, en welke gebieden optimalisering behoeven.

Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijv. om verschillende versies van onze onlinediensten of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of soortgelijke procedures waarin de relevante gebruikersinformatie voor de voornoemde analyses wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte webpagina's en daar gebruikte elementen en technische gegevens, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze, afhankelijk van de aanbieder, ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. Wij maken echter gebruik van een eventueel bestaande IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om de gebruiker te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisering geen gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectieve processen.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag van de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en klantvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers), Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP Masking (Pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), AVG), Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Google Analytics: Webanalyse; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in onze online diensten kunnen integreren (zie verdere details in dit privacybeleid). Bij de Tag Manager zelf (die de tags implementeert) worden bijvoorbeeld geen gebruikersprofielen aangemaakt of cookies opgeslagen. Google ontvangt alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager te laten werken. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

 

Online Marketing

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van online marketing, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de weergave van reclame en andere inhoud (samen "inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en de meting van de doeltreffendheid ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of een soortgelijke procedure waarin de relevante gebruikersinformatie voor de weergave van de voornoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun nevengegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van ter beschikking gestelde IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres te verkorten) om de bescherming van de gebruiker door het gebruik van een pseudoniem te waarborgen. In het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) beveiligd, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van online-marketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of soortgelijke memoriseerprocedures. Deze cookies kunnen later, meestal ook op andere websites die dezelfde online marketing technologie gebruiken, worden gelezen en geanalyseerd ten behoeve van de weergave van de inhoud, alsmede aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketing technologie.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingtechnologie gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers aan de voornoemde gegevens koppelt. Wij wijzen erop dat gebruikers aanvullende overeenkomsten kunnen sluiten met de aanbieders van sociale netwerken of andere dienstverleners, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van een registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over de prestaties van onze advertenties. In het kader van de zogenaamde conversiemeting kunnen wij echter nagaan welke van onze onlinemarketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt alleen gebruikt voor de prestatieanalyse van onze marketingactiviteiten.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u er rekening mee te houden dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen (bijv. in het kader van een zogenaamde "cookie-toestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor online marketingdoeleinden. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten. In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in deze privacyverklaring.

Met behulp van de Facebook-pixel (of gelijkwaardige functies, om Event-Data of Contactinformatie via interfaces of andere software in apps over te dragen) is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van onze online diensten als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook-pixels om door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan Facebook-gebruikers en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners (zogenaamde "audience network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) te tonen, die interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van Facebook-pixels willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend overkomen. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te laten zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (bekend als "conversion tracking").

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk (zogenaamd "gezamenlijk beheer") voor het verzamelen of doorgeven (maar niet voor de verdere verwerking) van "gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt of ontvangt als onderdeel van een overdracht voor de volgende doeleinden met behulp van de Facebook-pixel en vergelijkbare functies (bijv. API's) die in onze online diensten zijn geïmplementeerd: a) het weergeven van inhoud-advertentie-informatie die overeenkomt met de veronderstelde interesses van gebruikers; b) het leveren van commerciële en transactionele berichten (bijv, het aanspreken van gebruikers via Facebook Messenger); c) het verbeteren van de levering van advertenties en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de herkenning van welke inhoud of reclame-informatie wordt verondersteld van belang te zijn voor gebruikers). Wij hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin specifiek wordt ingegaan op de beveiligingsmaatregelen die Facebook moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen in acht te nemen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks bij Facebook kunnen indienen). Opmerking: Indien Facebook ons metingen, analyses en rapporten ter beschikking stelt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), dan vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een DPA ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de "Data Security Conditions" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, wat de verwerking in de VS betreft, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissen, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden door de overeenkomsten met Facebook niet beperkt.

Naast de verwerking van gebeurtenisgegevens in het kader van het gebruik van de Facebook Pixel (of gelijkwaardige functies, bijv. in apps), wordt ook contactinformatie (gegevens die individuele personen identificeren, namen, e-mailadressen en telefoonnummers) door Facebook binnen ons online-aanbod verzameld of aan Facebook doorgegeven. De verwerking van contactgegevens dient voor de vorming van doelgroepen (zogenaamde "Custom Audiences") voor de weergave van inhoud en reclame-informatie op basis van de veronderstelde interesses van gebruikers. Het verzamelen, resp. doorgeven en matchen met de bij Facebook beschikbare gegevens gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde "hash-waarden", d.w.z. wiskundige weergaven van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na de matching om doelgroepen te creëren, wordt de Contactgegevens gewist. De Contactgegevens worden verwerkt op basis van een DPA met Facebook Ireland Ltd. ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de "Data Security Terms" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, met betrekking tot de verwerking in de VS, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook-EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Voor meer informatie over de verwerking van contactgegevens verwijzen wij u naar de "Facebook Business Tools Terms", https://www.facebook.com/legal/technology_terms.

Wij geven contactgegevens (namen, e-mailadressen en telefoonnummers) in de vorm van lijsten door aan Facebook, om op basis van de vermoedelijke interesses van de gebruikers aangepaste doelgroepen voor inhoud en reclame-informatie te creëren. Het doorgeven en matchen met bij Facebook beschikbare gegevens gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde "hash-waarden", d.w.z. wiskundige weergaven van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na de matching om doelgroepen te creëren, wordt de Contactgegevens gewist. De Contactgegevens worden verwerkt op basis van een DPA met Facebook Ireland Ltd. ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de "Data Security Terms" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, met betrekking tot de verwerking in de VS, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook-EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Meer informatie over de verwerking van contactgegevens is te vinden in de "Facebook Business Tools Voorwaarden", https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebeurtenisgegevens (Facebook) ("Gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die door ons aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijv. via Facebook-pixels (via apps of andere middelen) en betrekking hebben op personen of hun handelingen; de gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, installaties van apps, aankopen van producten, enz.; Gebeurtenisgegevens worden verwerkt om doelgroepen te creëren voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens omvatten niet de eigenlijke inhoud (zoals geschreven commentaar), inloggegevens en Contactgegevens (zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de op basis daarvan gecreëerde Custom Audiences met de verwijdering van onze Facebook-account), Contactinformatie (Facebook) ("Contactinformatie" zijn gegevens die betrokkenen (duidelijk) identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, die aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld via Facebook-pixels of -uploads voor matchingdoeleinden om Custom Audiences te vormen; na de matching om doelgroepen te creëren, wordt de Contactinformatie verwijderd).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Marketing, Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen), Remarketing, Custom Audiences (Selectie van relevante doelgroepen voor marketingdoeleinden of andere output van content), Conversion tracking (Meting van de effectiviteit van marketingactiviteiten), Affiliate Tracking.
 • Beveiligingsmaatregelen: IP Masking (Pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).
 • Opt-Out: Wij verwijzen naar het privacybeleid van de respectieve dienstverleners en de bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-out mogelijkheid is aangegeven, is het mogelijk om cookies in de instellingen van uw browser te deactiveren. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die voor elk gebied gezamenlijk worden aangeboden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Regio-overschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in onze online diensten kunnen integreren (zie verdere details in dit privacybeleid). Bij de Tag Manager zelf (die de tags implementeert) worden bijvoorbeeld geen gebruikersprofielen aangemaakt of cookies opgeslagen. Google ontvangt alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager te laten werken. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marketing en webanalyse; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Analytics Audiences: Wij gebruiken Google Analytics om door Google en haar partners geplaatste advertenties weer te geven aan gebruikers die interesse hebben getoond in onze online diensten of die specifieke kenmerken hebben (bijv. interesses in specifieke onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van remarketing audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Universal Analytics (nl): Wij gebruiken Google Analytics in de vorm van Universal Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=en&ref_topic=6010376). "Universal Analytics" verwijst naar een Google Analytics-proces waarbij gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een pseudonieme gebruikers-ID, waardoor een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gecreëerd met informatie van het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde "cross-device tracking"); Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook Pixel en Custom Audiences (aangepaste doelgroepen): Dienstverlener: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-Out: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (inloggen bij Facebook is vereist).

 

Profielen in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online accounts binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om met de daar actieve gebruikers te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Wij willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, bijvoorbeeld doordat het moeilijker wordt de rechten van gebruikers af te dwingen.

Daarnaast worden gebruikersgegevens doorgaans binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen er bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gedrag van de gebruikers en de daarmee samenhangende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen waarvan wordt aangenomen dat ze overeenstemmen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve netwerken of dat in de toekomst zullen worden).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkingen en de opt-outmogelijkheden wordt verwezen naar de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen en informatie die door de aanbieders van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Facebook: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk (zgn. "joint controller") voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina. Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waar zij interactie mee hebben, of de acties die zij ondernemen (zie "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy), en informatie over de apparaten die door gebruikers worden gebruikt (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookie-informatie; zie "Apparaatinformatie" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Facebook Data Policy onder "Hoe gebruiken wij deze informatie?" Facebook verzamelt en gebruikt ook informatie om analytische diensten te leveren, bekend als "pagina-inzichten", aan websitebeheerders om hen te helpen begrijpen hoe mensen omgaan met hun pagina's en met inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij hebben met Facebook een speciale overeenkomst gesloten ("Informatie over pagina-inzichten", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name de veiligheidsmaatregelen zijn geregeld die Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokken personen te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks aan Facebook kunnen richten). De rechten van de gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissing, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Verdere informatie is te vinden in de "Informatie over Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Feedback (bijv. verzamelen van feedback via online formulier), Marketing.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 

Plugins en ingebedde functies en inhoud

Binnen onze online diensten integreren wij functionele en inhoudselementen die afkomstig zijn van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "Inhoud").

De integratie veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij de inhoud zonder het IP-adres niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud of functies. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de distributie van de inhoud. Derden kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, maar kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen (bijv. in het kader van een zogenaamde "cookiebannertoestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten. Wij verwijzen u naar de toelichting over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Integratie van software, scripts of frameworks van derden: Wij integreren in onze online diensten software die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de weergave of de gebruiksvriendelijkheid van onze online diensten). De betreffende aanbieders verzamelen het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken voor de overdracht van de software naar de browser van de gebruiker, alsmede voor veiligheidsdoeleinden en voor de evaluatie en optimalisatie van hun diensten.

Facebook plugins en inhoud: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk (zgn. "joint-controllerschap") voor het verzamelen of doorgeven (maar niet verder verwerken) van "Event Data" die Facebook verzamelt of ontvangt als onderdeel van een overdracht met behulp van de Facebook Social Plugins die op onze website draaien voor de volgende doeleinden: a) het weergeven van inhoud reclame-informatie die overeenkomt met de veronderstelde interesses van gebruikers; b) het leveren van commerciële en transactionele berichten (bijv, het aanspreken van gebruikers via Facebook Messenger); c) het verbeteren van de levering van advertenties en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de herkenning van welke inhoud of reclame-informatie wordt verondersteld van belang te zijn voor gebruikers). Wij hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin specifiek wordt ingegaan op de beveiligingsmaatregelen die Facebook moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen in acht te nemen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks bij Facebook kunnen indienen). Opmerking: Indien Facebook ons metingen, analyses en rapporten ter beschikking stelt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), dan vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een DPA ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update), de "Data Security Conditions" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, wat de verwerking in de VS betreft, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissen, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden door de overeenkomsten met Facebook niet beperkt.

Instagram plug-ins en inhoud: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk (zogenaamd "gezamenlijk beheer") voor het verzamelen of doorgeven (maar niet verder verwerken) van "Gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt of ontvangt als onderdeel van een overdracht met behulp van Instagram-functies die op onze website draaien voor de volgende doeleinden: a) het weergeven van inhoud-advertentie-informatie die overeenkomt met de veronderstelde interesses van gebruikers; b) het leveren van commerciële en transactionele berichten (bijv, het aanspreken van gebruikers via Facebook Messenger); c) het verbeteren van de levering van advertenties en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de herkenning van welke inhoud of reclame-informatie wordt verondersteld van belang te zijn voor gebruikers). Wij hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin specifiek wordt ingegaan op de beveiligingsmaatregelen die Facebook moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen in acht te nemen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks bij Facebook kunnen indienen). Opmerking: Indien Facebook ons metingen, analyses en rapporten ter beschikking stelt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), dan vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een DPA ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update), de "Data Security Conditions" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, wat de verwerking in de VS betreft, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissen, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden door de overeenkomsten met Facebook niet beperkt.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebeurtenisgegevens (Facebook) ("Gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die door ons aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijv. via Facebook-pixels (via apps of andere middelen) en betrekking hebben op personen of hun handelingen; de gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, installaties van apps, aankopen van producten, enz.; Gebeurtenisgegevens worden verwerkt om doelgroepen te creëren voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens omvatten niet de eigenlijke inhoud (zoals geschreven commentaar), inloggegevens en Contactgegevens (zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de daaruit gecreëerde Custom Audiences met het verwijderen van onze Facebook-account), Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid, Het aanbieden van contractuele diensten en klantenondersteuning, Marketing, Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), AVG, Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), AVG), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6, lid 1, onder b), AVG).

Weergave van social media-inhoud ("Flockler"): Om inhoud van sociale media op onze website weer te geven, gebruiken wij de "Flockler"-dienst, die relevante socialemediakanalen samenvoegt en op onze website weergeeft.

Via een interface met het betreffende apparaat wordt een verbinding met de servers van Flockler tot stand gebracht. Daarbij wordt uw IP-adres doorgegeven. Bij het laden van de inhoud worden de gegevens van uw sociale media contactpersonen verwijderd. Dit geldt ook als u niet bij uw vertrouwde social media-aanbieder bent aangemeld of als u geen account bij hen hebt. We weten dat wij als beheerder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door de social media-beheerder. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van de uitgever. 

Het gebruik van de Flockler plugin is gebaseerd op Artikel 6 lid 1 lit, AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

De bepalingen inzake gegevensbescherming en nadere informatie over deze dienstverlener zijn te vinden op: flockler.com/privacy-policy.

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 

Wijzigingen en updates van de privacyverklaring

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze privacyverklaring. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen wanneer wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Indien wij in deze privacyverklaring adressen en contactinformatie van bedrijven en organisaties verstrekken, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en de informatie te verifiëren alvorens contact met ons op te nemen.

 

 

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u verschillende rechten op grond van de AVG, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG:

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om, op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op letter (e) of (f) van artikel 6, lid 1, AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct-marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U hebt het recht om toestemmingen op elk moment in te trekken.
 • Recht van toegang: U hebt het recht om te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om te worden geïnformeerd over deze gegevens en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van de wet.
 • Recht van rectificatie: U hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of om rectificatie van de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
 • Recht op wissen en recht op beperking van de verwerking: Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u het recht te eisen dat de desbetreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit In overeenstemming met de wet en onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de toezichthoudende autoriteit van uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

 

Terminologie en definities

In dit deel vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en voornamelijk gedefinieerd in Artikel 4 van de wet AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg is echter vooral bedoeld voor een beter begrip. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Verantwoordelijke voor de verwerking: Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Conversie bijhouden: Conversion tracking is een methode die wordt gebruikt om de doeltreffendheid van marketingmaatregelen te evalueren. Hiervoor wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgeroepen op de doelwebsite (zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de door ons op andere websites geplaatste advertenties succesvol waren).
 • Aangepaste doelgroepen: Doelgroepvorming (of "custom audiences") is de term die wordt gebruikt wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijv. het weergeven van advertenties. Zo kan bijvoorbeeld uit de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet worden afgeleid dat die gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waarin hij de producten heeft bekeken. Lookalike Audiences" (of vergelijkbare doelgroepen) is de term die wordt gebruikt om inhoud te beschrijven die als geschikt wordt beschouwd door gebruikers van wie het profiel of de interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies worden over het algemeen gebruikt voor het creëren van aangepaste doelgroepen en lookalike doelgroepen. Doelgroepen kunnen worden gecreëerd door bezoekers van een onlinedienst te verwerken of kunnen door middel van uploaden naar de aanbieder van een onlinemarketingtechnologie worden geüpload (wat meestal gepseudonimiseerd gebeurt).
 • IP Maskering: IP-masking is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, worden verwijderd, zodat het IP-adres alleen niet meer kan worden gebruikt om een persoon eenduidig te identificeren. IP-masking is dus een middel om verwerkingsmethoden te pseudonimiseren, met name bij onlinemarketing.
 • Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerking: De term "verwerking" bestrijkt een breed scala en praktisch elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, doorgeven of wissen.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van "profielen met gebruikersgerelateerde informatie", of kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografische gegevens, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en de inhoud ervan, enz. Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Remarketing: Remarketing" of "retargeting" is de term die bijvoorbeeld wordt gebruikt om voor reclamedoeleinden aan te geven in welke producten op een website een gebruiker geïnteresseerd is, om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.
 • Web Analytics: Web Analytics dient voor de evaluatie van het bezoekersverkeer van online diensten en kan hun gedrag of interesses bepalen voor bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites. Met behulp van web analytics kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website optimaliseren om beter in te spelen op de behoeften van hun bezoekers. Voor webanalytische doeleinden worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses van het gebruik van een onlinedienst te verkrijgen.