Gebruikersvoorwaarden


 

Deze gebruikersvoorwaarden bepalen de relatie tussen een gebruiker en Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Duitsland (hierna te noemen "Mazda Motor Europe") met betrekking tot de informatie aangeboden door Mazda Motor Nederland via de Mazda Perswebsite http://www.mazda-press.nl (hierna "Mazda Perswebsite").

Leest u alstublieft deze gebruikersvoorwaarden alvorens u gebruik maakt van de perswebsite van Mazda Motor Nederland.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden, ongeacht of u geregistreerd bent of niet.

Aanpassingen in de gebruikersvoorwaarden

Voor gebruikers die niet zijn geregistreerd, zullen deze gebruikersvoorwaarden in de meest recente versie gelden tijdens het gebruik van deze website. Voor gebruikers die niet geregistreerd zijn, gelden deze gebruikersvoorwaarden in de versie die van kracht is op het moment dat zij gebruik maken van deze website. Voor geregistreerde gebruikers zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing, zoals deze gelden op het moment van inschrijving.

Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden zullen per e-mail via de website aan geregistreerde gebruikers worden gecommuniceerd. De herziene voorwaarden zijn pas geldig als ze zijn goedgekeurd door de gebruiker.

In het geval een gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, behouden wij ons het recht voor om het gebruik van de website door gebruiker te beëindigen.

Registratie

Registratie voor de perswebsite van Mazda Motor Nederland is voorbehouden aan journalisten en vertegenwoordigers van de media. Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens op deze site verwerken, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring op deze website.

De gebruiker verplicht zich ertoe om geldige en volledige informatie te verstrekken en zal geen rechten die eigendom zijn van derden tijdens de registratie schenden. Een schending van rechten van derden geschiedt bijvoorbeeld wanneer persoonlijke informatie of andere gegevens van derden worden gebruikt zonder hun toestemming, b.v. naam of e-mailadres van een derde partij. Een meervoudige registratie is niet toegestaan.

Indien de gegevens, die door de gebruiker tijdens de eerste registratie zijn opgegeven, veranderen, verplicht de gebruiker zich ertoe om deze gegevens onmiddellijk te corrigeren of te actualiseren.

Regels en verantwoordelijkheden voor gebruik van wachtwoorden

Geregistreerde gebruikers dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden en ervoor te zorgen dat onbevoegden nooit toegang tot deze gegevens krijgen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord tegen misbruik. Indien een gebruiker ontdekt dat zijn/haar wachtwoord bekend is bij onbevoegden of er een ander risico van misbruik bestaat, moet hij Mazda Motor Nederland hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Mazda Motor Nederland zal dan passende maatregelen nemen om het betreffende wachtwoord te blokkeren.

Mazda Motor Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit misbruik van wachtwoorden, tenzij dergelijk misbruik is veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de zijde van Mazda Motor Nederland of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Mazda Motor Nederland.

Toegankelijkheid

Mazda garandeert niet dat deze Mazda Perswebsite te allen tijde toegankelijk en probleemloos zal zijn. Dit geldt in het bijzonder indien de toegang tot de Mazda Perswebsite wordt beïnvloed door problemen waarover Mazda geen controle heeft. Mazda zal echter trachten toegangsproblemen te verhelpen, voor zover dit technisch en operationeel mogelijk is.

Mazda behoudt zich tevens het recht voor om de werking of de terbeschikkingstelling van de Mazda Perswebsite of delen ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beperken.

Auteursrechten en naburige rechten

Deze Mazda Perswebsite bevat artikelen, gegevens, video's, fotomateriaal en andere informatie van allerlei aard (hierna te noemen "Informatie") die door de wet beschermd zijn. Het is de gebruiker uitsluitend toegestaan de in de Mazda Perswebsite beschikbare Informatie te downloaden of te gebruiken voor journalistieke/redactionele doeleinden.

Indien de rechthebbende de gebruiksrechten slechts voor een beperkte periode of voor een bepaald en beperkt gebied heeft verleend, is de Informatie voorzien van een desbetreffende kennisgeving. Na het verstrijken van deze beperkte periode mag de Informatie niet langer voor de voornoemde doeleinden worden gebruikt. Indien het gebruik van de Informatie beperkt is tot een bepaald gebied, bijv. Europa, kan de gebruiker de Informatie daarbuiten niet gebruiken.

Gebruik of exploitatie van de Informatie voor andere doeleinden - met name reproductie, wijziging of opname in publicaties of websites, die geen verband houden met redactionele berichtgeving - is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mazda of de rechtmatige eigenaar van de betreffende Informatie. Dit geldt ook voor elke vorm van herdistributie of doorzending van de inhoud van deze Mazda Perswebsite .

Ongeoorloofd gebruik van deze Mazda Perswebsite en/of het ongeoorloofd doorsturen van informatie van deze Mazda Perswebsite kan leiden tot schadeclaims van Mazda tegen de gebruiker en kan zelfs een strafbaar feit zijn.

Het is de gebruiker niet toegestaan links in deze Mazda Perswebsite op te nemen of de gehele Mazda Perswebsite of een deel daarvan te framen.

De inhoud en Informatie in deze Mazda Perswebsite kunnen onderhevig zijn aan intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten (met name auteursrechten, naam- en handelsmerkrechten) blijven zonder uitzondering bij Mazda Motor Europe/Mazda Motor Corporation of bij onze contractpartners.

Aansprakelijkheid

Mazda draagt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door toegang tot, of gebruik van de Mazda Perswebsite of individuele inhoud, indien veroorzaakt door voorbedachte rade of grove nalatigheid van de kant van Mazda of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Mazda. Dit geldt ook voor schade die het gevolg is van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen door Mazda of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Mazda is beperkt tot het typisch voorzienbare verlies. Verdere aansprakelijkheid door Mazda, met name voor schade als gevolg van eenvoudige nalatigheid bij het schenden van niet-essentiële contractuele verplichtingen, is uitgesloten.

De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien Mazda garanties heeft gegeven en/of met voorbedachte rade heeft gehandeld in verband met het gebruik van de Mazda Perswebsite . De aansprakelijkheid van Mazda onder de productaansprakelijkheidswetgeving wordt niet beïnvloed door de voorgaande bepalingen.

De gebruiker is onbeperkt aansprakelijk indien hij de auteursrechten en andere rechten op de Informatie niet respecteert en de Informatie op een andere manier gebruikt of doorgeeft aan onbevoegden.

Verschaffing van inhoud

Het gratis ter beschikking stellen van geleverde inhoud voor downloaddoeleinden vormt geen contractuele relatie tussen Mazda en de respectieve gebruiker.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie van Informatie zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving te wijzigen, op te schorten of definitief stop te zetten. Hieruit vloeien geen vorderingen van de gebruiker jegens Mazda voort.

Indien de gebruiker gegevens en informatie invoert in dit Mazda Perswebsite , is hij daar volledig verantwoordelijk voor. De gebruiker vrijwaart Mazda volledig tegen claims van derden op basis van de door hem ingevoerde inhoud en gegevens (bv. wegens inbreuk op auteurs- of merkrechten), tenzij hij er niet verantwoordelijk voor is.

Mazda is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van Informatie en inhoud van derden die via de Mazda Perswebsite wordt verstrekt. Informatie die niet van Mazda zelf is, maar wel toegankelijk en opvraagbaar is via de Mazda Perswebsite , wordt niet door Mazda gecontroleerd, met name niet of deze schadelijke software (bijv. virussen) bevat. Mazda voert echter steekproeven uit en behoudt zich het recht voor om inhoud te herzien en te verwijderen.

Hoewel Mazda zich voortdurend inspant om het Mazda Perswebsite virusvrij te houden, kan het geen garantie geven of aansprakelijkheid aanvaarden dat het Mazda Perswebsite consequent vrij is van virussen. Alvorens gegevens, software of documentatie te downloaden, dient de gebruiker redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en geschikte virusscanners te gebruiken voor zijn eigen bescherming en ook om te voorkomen dat dit Mazda Perswebsite met virussen wordt geïnfecteerd.

De gegevens en informatie in deze Mazda Perswebsite zijn door Mazda naar beste weten samengesteld, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Mazda garandeert niet dat de gegevens en informatie op deze Mazda Perswebsite volledig en accuraat zijn.

De Mazda Perswebsite kan links en/of verwijzingen bevatten naar websites van derden. Mazda aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites en neemt deze en/of de inhoud ervan niet over als haar eigen websites, aangezien zij geen invloed heeft op de gelinkte inhoud en Informatie en deze niet regelmatig controleert. Mazda is dan ook niet aansprakelijk voor de kwaliteit, juistheid en/of volledigheid van Informatie van derden, indien de Informatie expliciet op deze website is opgenomen als Informatie van derden. Dit geldt uitdrukkelijk voor alle Informatie en inhoud die door de gebruikers van deze Mazda Perswebsite en/of Mazda dealers wordt ingevoerd.

Mazda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van bestanden die door de gebruiker van de Mazda Perswebsite worden gedownload en in zijn eigen systeem worden ingevoerd.

Overtreding van de voorwaarden

Mazda behoudt zich het recht voor om door de gebruiker geplaatste inhoud of inhoud die toe te schrijven is aan de gebruiker te verwijderen, indien de gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt. Verder behoudt Mazda zich het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Mazda Perswebsite. Dit geldt ook voor gebruikersaccounts van personen die niet langer tot de doelgroep behoren (journalist of mediavertegenwoordiger enz.)

Aansprakelijkheid van de gebruiker

In geval van enige verwijtbare schending van deze Algemene Voorwaarden is de gebruiker jegens Mazda aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade. In geval van enige inbreuk, vrijwaart de gebruiker Mazda, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten volledig voor alle aanspraken van derden. Het recht op verdere vorderingen blijft voorbehouden.

Einde en beëindiging

Het gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd en kan door de gebruiker of door Mazda op elk gewenst moment naar behoren worden beëindigd.

De kennisgeving van de annulering wordt per e-mail naar mazda-press@mazdaeur.com gestuurd.

Na ontvangst van de annulering zal Mazda het gebruikersaccount verwijderen.

Slotbepaling

Op het basisgebruiksrecht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. De toepassing van internationale en/of VN-verdragen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval dat een bepaling hierin geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard om welke reden dan ook, zal deze niet-uitvoerbaarheid of ongeldigheid geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst bij in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.